T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Hrvatska revizorska komora je strukovna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika. Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.

Osnivačka Skupština Hrvatske revizorske komore održana je 18. ožujka 2006. u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kojoj je sudjelovalo 167 revizorskih društava iz cijele Hrvatske.
Hrvatska revizorska komora je od 5. studenoga 2010. pridruženi član Međunarodne organizacije računovođa - IFAC, a od 16. prosinca 2010. je pridruženi član Accountancy Europe (AE; pravni sljednik Europske federacije računovođa FEE).
Temeljem odredbi Zakona o reviziji (Narodne novine, br.127/17), izmijenjen je opseg nadležnosti Komore. Počevši s 1. siječnja 2018. javne ovlasti i zadaće Komore su:

 1. prevoditi i objavljivati na hrvatski jezik Međunarodne revizijske standarde (MRevS-i), osim ako je te standarde usvojila Europska komisija
 2. donositi nacionalne revizijske standarde za obavljanje drugih revizorskih usluga koje nisu obuhvaćene MRevS-ima i ostalim standardima koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC) te davati njihova tumačenja, sve uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija
 3. prevoditi i objavljivati etičke standarde računovodstvene struke koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC)
 4. odrediti program revizorskog ispita i iznos naknade, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija
 5. organizirati i provoditi revizorski ispit
 6. odrediti program posebnog ispita i iznos naknade, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija
 7. organizirati i provoditi poseban ispit
 8. promicati i štititi interese svojih članova
 9. pratiti provedbu propisa iz područja revizije, davati inicijativu za izmjenu propisa, sudjelovati u stručnoj raspravi o izmjeni propisa iz područja revizije i računovodstva
 10. davati stručna mišljenja članovima Komore i trećim osobama na njihov zahtjev
 11. surađivati s odgovarajućim stručnim organizacijama iz drugih država članica i iz trećih zemalja
 12. obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom Komore, koji nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o reviziji i Uredbe (EU) br.537/14 te na temelju njih donesenih propisa. 

Izvještaji Hrvatske revizorske komore