T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22) propisana su načela, prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Hrvatska revizorska komora (dalje: Komora) je pravna osoba s javnim ovlastima koja omogućava pristup informacijama o svom radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem zahtjeva. Pisani zahtjev se podnosi na Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno na Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

  • na adresu: Hrvatska revizorska komora, Radnička cesta 52/V, 10000 Zagreb,
  • na broj fax-a: 01/4663362,
  • elektroničkom poštom na adresu: hrk@revizorska-komora.hr.

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona 01/4649618. Službenik za informiranje u Komori je Zrinka Bratić, izvršni direktor Komore.

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Pisani zahtjev za ponovnu uporabu informacija dostavlja se na Obrascu za ponovnu uporabu informacija.

Komora ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te naknadu troškova dostave tražene informacije, koje se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI