T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Sukladno članku 100. stavku 1. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17, dalje: Zakon o reviziji) Hrvatska revizorska komora strukovna je organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora, ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika. Članstvo u Hrvatskoj revizorskoj komori je obvezatno.

Komora vodi upisnike o članovima Komore. 

Podaci u upisnicima Komore mijenjaju se na bazi podataka koje Komora zaprima od strane Ministarstva financija koje je nadležno za izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te je zaduženo za vođenje registara.

Komora vodi sljedeće upisnike:

  1. Upisnik revizorskih društava
  2. Upisnik samostalnih revizora
  3. Upisnik ovlaštenih revizora

Dana 10. listopada 2018. Komora je ustupila Ministarstvu financija podatke iz registara koje je vodila (stanje na datum 5. listopada 2018.). 

Sukladno članku 68. stavku 1. točki 3. Zakona o reviziji službene registre revizora vodi Ministarstvo financija.

Svi zahtjevi za upis u pripadne registre, brisanje iz pripadnih registara i zahtjevi za promjene podataka u pripadnim registrima, dostavljaju se putem priloženog obrasca, na adresu: Ministarstvo financija, Samostalni sektor za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava, Katančićeva 5, Zagreb ili na kontakt e-mail: nadzor.revizije@mfin.hr.