T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore ima sedam članova, predsjednika, člana kojeg imenuje Ministarstvo financija i pet članova koje bira Skupština između ovlaštenih revizora upisanih u registar, uz uvjet da su zaposleni u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora. 

Prema članku 106. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17) Hrvatskom revizorskom komorom upravlja Upravno vijeće koje:
1. predlaže program i plan rada te financijski plan Hrvatske revizorske komore i prati njihovo izvršenje
2. predlaže stopu doprinosa i iznos članarine
3. predlaže cijene za obavljanje zadaća u nadležnosti Hrvatske revizorske komore sukladno ovom Zakonu
4. predlaže godišnje izvješće o radu Hrvatske revizorske komore
5. predlaže godišnje financijske izvještaje Hrvatske revizorske komore
6. objavljuje prijevode Međunarodnih revizijskih standarda koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IFAC) dok ih ne usvoji i objavi Europska komisija
7. objavljuje nacionalne standarde koje donese za obavljanje usluga koje nisu obuhvaćene Međunarodnim revizijskim standardima koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IFAC)
8. donosi kodeks profesionalne etike ovlaštenih revizora
9. obavlja druge stručne zadaće i usluge povezane s razvojem revizorske struke u skladu s ovim Zakonom i Statutom Hrvatske revizorske komore
10. daje članovima Hrvatske revizorske komore stručna mišljenja i obrazloženja na njihov zahtjev
11. donosi akte sukladno s ovim Zakonom i Statutom Hrvatske revizorske komore
12. obavlja i druge zadaće određene Statutom Hrvatske revizorske komore.

Aktualni sastav Upravnog vijeća

Iz istog revizorskog društva može se izabrati samo jedan član. Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine te mogu biti ponovo izabrani samo na još jedno mandatno razdoblje.