T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
11.09.2023.
OZNAKA EDUKACIJE: SORI

Stručno osposobljavanje

za polaganje revizorskog ispita

Izvedba Programa stručnog osposobljavanja 2023. odvijati će se od 11. rujna 2023. do 4. listopada 2023., u kombinaciji nastave u dvorani i na daljinu, prema sljedećem rasporedu:
1. od 11. do 22. rujna 2023. u dvorani hotela Hilton Double Tree Zagreb - predavanja/vježbe iz četiri predmeta (Financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje, Revizija, Ekonomika poslovanja i Računovodstvo troškova)
2. od 25. rujna do 4. listopada 2023. putem MS Teams - on-line predavanja/vježbe iz preostala tri predmeta (Pravo za revizore, Upravljanje rizicima i Informacijska tehnologija).

Ovdje možete pristupiti i preuzeti cjeloviti raspored predavanja/vježbi i dokument Program stručnog osposobljavanja 2023.

Stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita namijenjeno je kandidatima koji ispunjavaju uvjet iz čl.11.st.6.tč.1. Zakona o reviziji. Ujedno, a obvezno je za sve kandidate koji će slijedom kumulativnog ispunjenja uvjeta iz čl.11.st.6. Zakona o reviziji pristupiti revizorskom ispitu u 2023. godini.
Zainteresirani za pohađanje stručnog osposobljavanja prema Programu 2023. pozvani su na dostavu obrasca Prijave i dokaza sukladno odredbi čl.2.st.7. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, br. 59/19):
- preslika diplome kao dokaz o završenom studiju iz članka 11.st.6.tč.1. Zakona o reviziji
- preslika osobne iskaznice.

Prijave i dokazi dostavljaju se Komori elektroničkim putem na kontakt mail adresu:  hrk@revizorska-komora.hr ili putem pošte na adresu: Radnička cesta 52/V, Zagreb.

Rok za dostavu prijava i dokaza za pohađanje stručnog osposobljavanja, zbog kasnijeg izdavanja prethodne suglasnosti, traje od datuma ove objave sve do 8. rujna 2023.

Naknada za pohađanje stručnog osposobljavanja iznosi 1.170,62 eura po kandidatu, a plaća se na osnovu računa Komore, u korist računa IBAN: HR2223900011100335853.

Prijavite se

Vrsta edukacije:

Stručno osposobljavanje

Tipovi obrazovanja:

Predavanje i vježbe

Trajanje edukacije:

od 11. rujna do 4. listopada 2023.